Mitoyo Community Bus Nio Line Timetable

Monday-Saturday Timetable Updated May 9, 2022
Please note that the Nio line bus does not run on Sundays or Holidays
 

Takuma Station → Chichibugahama Beach

Bus Stop
Takuma Station 7:20 9:50 12:59 15:04 17:33 19:15
Iwasaki Byoin 7:22 9:52 13:01 15:06 17:35 19:17
Mitoyo
Shimin Byoin
7:25 9:55 12:58 15:06 17:41 19:23
Picaso
Takuma-ten
7:28 9:58 13:01 15:09 17:41 19:23
Hirabayashi
I-in
7:29 9:59 13:02 15:10 17:42 19:24
Sanuki
Ikejiri
7:29 9:59 13:02 15:10 17:42 19:24
Chugo 7:30 10:00 13:03 15:11 17:43 19:25
Omakojin 7:33 10:03 13:06 15:14 17:46 19:28
Nio Shogakko
Mae
7:35 10:05 13:08 15:16 17:48 19:30
Nio-cho
Bunka Kaikan
7:37 10:07 13:10 15:18 17:50 19:32
Nio Minami 7:37 10:07 13:10 15:18 17:50 19:32
Nio Chosha 7:39 10:09 13:12 15:20 17:52 19:34
Nio Chosha
Chushajo
7:41 10:11 13:14 15:22 17:54
Shingaibashi 7:42 10:12 13:15 15:23 17:55
Chichibugahama 7:43 10:13 13:16 15:24 17:56
Tenno 7:45 10:15 13:28 15:26 17:58
Soho
Uranotaki
7:47 10:17 13:20 15:28 18:00
Soho
Nakasuji
7:48 10:18 13:21 15:29 18:01
Soho 7:49 10:19 13:22 15:30 18:02
Muromoto
Kitauchi
7:52 10:22 13:25 15:33 18:05
Muromoto 7:53 10:23 13:26 15:34 18:06
Takaya I-in 7:55 10:25 13:28 15:36 18:08
Kan-onji Dai-ichi
Koko Guchi
7:59 10:29 13:32 15:40 18:12
Kan-onji Sogo
Koko Mae
8:00 10:30 13:33 15:41 18:13
Kan-onji Station
(arr.)
8:03 10:33 13:36 15:44 18:16
Kan-onji Station
(dep.)
8:03 10:59 13:36 15:44
Tashiro I-in 8:06 11:02 13:39 15:47
Kagawa
Inoshita Byoin
8:12 11:08 13:45 15:53
Mitoyo
Sogo Byoin
8:17 11:13 13:50 15:58

 
 

Chichibugahama Beach → Takuma Station

Bus Stop Special*
Mitoyo
Sogo Byoin
8:17 11:13 13:50 15:58
Kagawa
Inoshita Byoin
8:22 11:18 13:55 16:03
Tashiro I-in 8:28 11:24 14:1 16:09
Kan-onji Station
(arr.)
8:31 11:27 14:04 16:12
Kan-onji Station
(dep.)
8:36 11:27 14:04 16:12 18:21
Kan-onji Station
(dep.)
8:39 11:30 14:07 16:15 18:24
Kan-onji Dai-ichi
Koko Guchi
8:40 11:31 14:08 16:16 18:25
Takaya I-in 8:44 11:35 14:12 16:20 18:29
Muromoto 8:46 11:37 14:14 16:22 18:31
Muromoto
Kitauchi
8:47 11:38 14:15 16:23 18:32
Soho 8:50 11:41 14:18 16:26 18:35
Soho
Nakasuji
8:51 11:42 14:19 16:27 18:36
Soho
Uranotaki
8:52 11:43 14:20 16:28 18:37
Tenno 8:54 11:45 14:22 16:30 18:39
Chichibugahama 8:55 11:47 14:24 16:32 18:41 19:40
Shingaibashi 8:57 11:48 14:25 16:33 18:42
Nio Chosha
Chushajo
8:58 11:49 14:26 16:34 18:43
Nio Chosha 6:50 9:00 11:51 14:28 16:36 18:45 19:45
Nio Minami 6:52 9:02 11:53 14:30 16:38 18:47
Nio-cho
Bunka Kaikan
6:52 9:02 11:53 14:30 16:38 18:47
Nio Shogakko
Mae
6:54 9:04 11:55 14:32 16:40 18:49
Omakojin 6:56 9:06 11:57 14:34 16:42 18:51
Chugo 6:59 9:09 12:00 14:37 16:45 18:54
Sanuki
Ikejiri
7:00 9:10 12:01 14:38 16:46 18:55
Hirabayashi
I-in
7:00 9:10 12:01 14:38 16:46 18:55
Picaso
Takuma-ten
7:01 9:11 12:02 14:39 16:47 18:56
Mitoyo
Shimin Byoin
9:14 12:05 14:42 16:50 18:59
Iwasaki Byoin 7:04 9:17 12:08 14:45 16:53 19:02
Takuma Station 7:06 9:19 12:10 14:47 16:55 19:04 20:04

The final bus from Chichibugahama to Takuma Station only operates April-September and and does not stop anywhere except Chichibugahama, Nio Chosha, and Takuma Station.